Generalforsamling 2005

Science Fiction Cirklens generalforsamling, lørdag 30 april 2005.

Referat v/ Lars Wriedt

1. Valg af dirigent og referent

Richard Bertelsen blev valgt til dirigent og Lars Wriedt blev valgt til referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Formandens beretning v/Carl-Eddy Skovgaard

Formanden havde meldt afbud til generalforsamlingen af personlige årsager. Formandens beretning blev oplæst af Paul D. Samsig.

2004 har igen været et ret så svært år for SFC. Vi har stadig lidt problemer med at besætte alle poster, specielt mangler vi en kasserer efter generalforsamlingen.

Vi har fået ny Novum-redaktør nemlig Knud Larn og Niels Dalgaard er genindtrådt som Proxima - redaktør. Tak for det til begge.

Det er i løbet af året ved fælles anstrengelser lykkedes at få udgivet det nominelle antal af Novum (4) og et nummer af Proxima (79/80). Næste nummer af Proxima er lige kommet fra trykkeren (fredag) og vil blive udsendt i løbet af den nærmeste tid.

Vi er i løbet af perioden blevet enige om at udgive Proxima 2 gange om året i stedet for 4 – men med det dobbelte antal sider og med flad ryg. Samtidigt er vi blevet enige om at Proxima bliver efterbetalt i stedet for forudbetalt. Det kan koste enkelte abonnementer, men fordelene med både registrering og udsendelse er umiddelbare.

Novum redaktøren har ordet.Det er her ordet overgives til først Novum - redaktør – derefter Proxima redaktør.

Knud Larn, Novum redaktør:

Der er udgivet 4 numre af Novum i årets løb. Indholdet har været et fast Litteraskob fra Niels Dalgaard om stort og småt indenfor genren, noveller, interviews, anbefalinger m.v. Den fortsatte historie 'Sandsynlige Mønstre' er skrevet til ende (?) og vil blive bragt på hjemmesiden. Der er truffet en princip beslutning om, at anmeldelser af nyere danske værker bliver placeret i Proxima.

Medlemsbladet ønsker sig nogen medlemmer, der vil bidrage lidt til bladets spalter.

Niels Dalgaard, Proxima redaktør:

Udgivelsesfrekvensen er sat ned til 2 årligt á 120 sider, men med af samme omfang som hidtil, der var 4 numre á 60 sider. Proxima udgives derfor fremover med flad ryg og fremstår mere professionelt. Indholdet forsøges holdt på et akademisk niveau og Niels efterlyser bidragsydere til artikler og anmeldelser.

Niels fremviste det nyeste nummer, der netop i går blev modtaget fra trykkeren og som nu er på vej ud.

Abonnementsformen er ændret til betaling pr. nummer i stedet for forudbetaling for en serie på fire.

Vi har også fået udgivet 3 ’rigtige bøger’ i offsettrykt farveomslag: Niels Dalgaard: Fra Platon til cyberpunk, James Patrick Kelly: Tænk som en dinosaurus og H.P. Lovecraft: Farven fra rummet.

Det positive i forbindelse med foreningen er at alle 3 bøger som vi har udgivet ikke blot til sammen men også hver for sig har givet et lille overskud. Dette viser at hvis vi blot sørger for at kvaliteten på vores udgivelser er ok, kan vi regne med at de betaler sig hjem.

Prisen på udgivelserne er sat efter normale regler dvs. ca.1 kr. pr side, hvor vi dog har reguleret lidt op på faglitteratur og lidt ned på skønlitteratur. Det betyder at den officielle pris ved direkte bestilling er en smule billigere end de store forlag. Da vi ikke giver boghandlerrabat vil det dog være dyrere hvis der bestilles via boghandler.

Vi er tæt på at sende vores næste bog til trykning: Jack Londons samlede SF-kortprosa. Dvs. Alle Londons SF-historier undtagen romanen Jernhælen. Selv ’Den skarlagensrøde pest’ der tidligere er udgivet som selvstændig bog (Den røde død) er her inkluderet. Sidetallet bliver 225 og prisen bliver derfor sikkert 225 kr.

Vi har også fået lavet et (efter min mening) udmærket katalog, der er sendt med alle vores bogbestillinger. Jeg håber i har set det – ellers kan det downloades fra hjemmesiden.

Vi har flere bøger i støbeskeen, og selvsagt er alle input med nye ideer velkomne.

Vi har i bestyrelsen afgjort at der skal være færre medlemsmøder pr. år end der tidligere har været. Til gengæld vil vi prøve at sikre at der er et interessant emne hver gang.

Hvis generalforsamlingen er uenig med den nedsatte hyppighed af medlemsmøder, er det selvsagt oppe til diskussion, men det kræver at flere er udfarende mht. enten selv at optræde, eller forslag til konkrete emner. Der er intet vi hellere vil end at holde medlemsmøde hver måned.

Jeg er ked af at jeg ikke kan være med på generalforsamlingen og svare på spørgsmål, men hvis der er noget jeg har glemt, skriver jeg gerne en kommentar til referatet, der vil komme i førstkommende Novum.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke Pia Engelbo for hendes udmærkede arbejde som kasserer. Du har været en god støtte. Jeg opfordrer dig selvsagt til at blive i bestyrelsen i fremtiden. Selv om det ikke bliver som kasserer, er der stadig mange job der skal gøres, og du har altid været villig til at stille op når noget skulle gøres.

Under debatten om formandens beretning fremkom følgende bemærkninger.

'Platon' blev udsolgt og måtte genoptrykkes. Det betyder en ekstra udgift, men det forventes stadig, at bogen løber rundt i sig selv.

Jack London bogen er faktisk sendt til trykning og forventes klar inden sommerferien.

Antallet af medlemsmøder er nedsat til 4 årligt og med skovturen og julemødet er der nu i alt 6 møder årligt.

Formandens beregning blev godkendt.

3. Kassererens beretning v/Paul D. Samsig

Kasseregnskabet: 2004 gav et stort underskud. Det skyldes, at der ikke blev lanceret nyudgivelser i 2004, og der kun var et mindre eftersalg af tidligere udgivelser. Samtidig har vi store produktionsudgifter til de udgivelser, der er lanceret i 2005. Lageropgørelsen er af samme grund steget kraftigt.

Periodiseret driftsregnskab: Udgifter til hjemmesiden er posteret under 'Kontor'.

Status: Foreningen er trods det store underskud ganske likvid. Der er ingen problemer med at fortsætte udgivelsesvirksomheden.

Regnskabet er endnu ikke revideret. Det skyldes at arbejdet med ekspedition af bestillinger har været mere omfattende end forventet, og at ekspeditionen blev prioriteret højere end opstilling af regnskabet.

Pia Engelbo bemærkede, at hun trækker sig som kasserer af private årsager, og at hun fortsat er villig til at yde en indsats i foreningen.

Der er visse problemer med de nye regler for elektroniske fakturaer og behandling af girokort. Efter udsendelse af det kommende Proxima skal bestyrelsen revurdere abonnementsformen og forsøge at undgå tab af abonnenter.

4. Godkendelse af regnskab

Regnskabet blev godkendt med forbehold for revisors godkendelse. Godkendelse skal bringes i Novum. Kan revisor ikke godkende regnskabet skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med punktet 'Regnskab 2004' på dagsordnen.

5. Kontingent

Det blev besluttet at fortsætte med et kontingent på kr. 100 årligt.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at gennemføre en stigning til kr. 125, hvis situationen sidst på året skulle nødvendiggøre dette.

6. Forslag fra bestyrelsen

Ingen

7. Indkomne forslag

Ingen

8. Valg af bestyrelse

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Carl-Eddy Skovgaard, Pia Engelbo og Niels Dalgaard. Alle var villige til genvalg (Skriftlig tilkendegivelse fra Carl-Eddy) og blev valgt med applaus.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på forstkommende møde.

Kristian Damm Jensen, Flemming Rasch og Richard Bertelsen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor

Poul Poulsen blev valgt som revisor.

H.P. Inselmann blev valgt som revisor suppleant.

Hermed takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede den officielle del af generalforsamlingen for slut.