Vedtægter

 1. Foreningen er en landsforening, og dens navn er SCIENCE FICTION CIRKLEN (SFC). Den er hjemmehørende i København.
 2. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem interesserede i science fiction og beslægtede genrer, samt at udbrede kendskabet til disse. Dette søges opnået ved at animere til dansksprogede udgivelser, medvirke til mødeaktivitet, udstillinger, m.v.
 3. Medlemskredsen
  1. Som medlemmer optages enhver, fysiske såvel som juridiske personer, bosiddende i Kongeriget Danmark såvel som i udlandet, forudsat de pågældende er rede til at acceptere nærværende vedtægter.
  2. Indmeldelse sker ved indbetaling af det fastsatte årskontingent, jfr. § 7.1.
 4. Generalforsamling
  1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
  2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts, april eller maj. Bestyrelsen kan beslutte at afholde den digitalt.
  3. Generalforsamling indkaldes skriftligt eller elektronisk med 4 ugers varsel.
  4. De på generalforsamlingen fremmødte medlemmer er beslutningsdygtige ved simpel stemmemajoritet. Brevstemmer betragtes som fremmødte, jfr. §§ 8 og 9.
  5. Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
   1. Valg af dirigent og referent
   2. Formandens beretning
   3. Kassererens beretning
   4. Godkendelse af regnskab
   5. Godkendelse af følgende års kontingent
   6. Forslag fra bestyrelsen
   7. Indkomne forslag
   8. Valg af bestyrelse
   9. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant
  6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes i henhold til §§ 4.3, 4.4 og 4.5 stk. 1, 6 og 7. Indkaldelse sker på begæring af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer. Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes digitalt.
  7. Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 7 skal fremsættes skriftligt eller elektronisk og være SFC's bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 5. Bestyrelsen
  1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
  2. Til bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling mindst 4 medlemmer til at beklæde følgende poster: Formand, Næstformand, Sekretær og Kasserer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin dagsorden.
  3. Foruden de valgte medlemmer består bestyrelsen af medlemsbladets redaktør, udgivelsesredaktøren og Proxima-redaktøren, samt formændene for foreningens tilknyttede organisationer, jfr. § 6.
  4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er til stede. Formanden eller næstformanden skal være til stede.
  5. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal dog således, at de valgte medlemmer har 2 stemmer hver og de øvrige medlemmer har 1 stemme hver. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
  6. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode således, at halvdelen går på valg på lige årstal og halvdelen går på valg på ulige årstal. Der vælges hvert år mindst 1 og højest 3 suppleanter.
 6. Tilknyttede organisationer
  1. Bestyrelsen kan vedtage at lade organisationer tilknytte foreningen, hvis disses vedtægter er i overensstemmelse med foreningens formål, og forudsat foreningen får sæde i den pågældende organisations bestyrelse.
  2. Bestyrelsen kan vedtage at udskille tidligere aktiviteter som særskilte organisationer, forudsat disse tilknyttes foreningen (jfr. § 6.1.).
  3. Generalforsamlingen kan vedtage at ophæve bestyrelsens beslutning truffet i henhold til §§ 6.1 og 6.2. Hvis dette sker, kan berørte organisationer tidligst på den følgende generalforsamling tilknyttes eller udskilles igen.
 7. Økonomi
  1. Kontingentet for det følgende år fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.
  2. Foreningens midler, kontingent, m.v. anbringes i et eller flere pengeinstitutter efter bestyrelsens valg.
  3. Det tilpligtes kassereren at føre regnskab i henhold til bogføringsloven.
  4. Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12.
  5. Regnskabet skal afleveres til revisorer senest 3 uger før generalforsamlingen.
  6. Regnskabet skal være færdigrevideret senest en uge før generalforsamlingen.
  7. Foreningen tegnes af formanden og kassereren
 8. Opløsning af foreningen
  1. Opløsning af foreningen betragtes som en vedtægtsændring.
  2. Anvendelse af foreningens formue vedtages samtidig med foreningens opløsning.
 9. Vedtægtsændringer
  1. Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske ved 2/3 stemmemajoritet blandt fremmødte medlemmer ved en generalforsamling. Brevstemmer betragtes som fremmødte.
  2. Vedtægtsændringen skal endelig godkendes ved 2/3 majoritet ved en skriftlig urafstemning der skal være afviklet senest 60 dage efter generalforsamlingen. Ved skriftlig forstås også elektronisk.

Ovenstående vedtægter blev vedtaget af generalforsamlingen november 2020 og bekræftet af medlemmerne på en efterfølgende udafstemning, der blev afsluttet i 2021.