Generalforsamling 2006

Science Fiction Cirklens generalforsamling, søndag 2 april 2006.

Referat v/ Lars Wriedt

1. Valg af dirigent og referent

Richard Bertelsen blev valgt til dirigent og Lars Wriedt blev valgt til referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Formandens beretning v/Carl-Eddy Skovgaard

Carl-Eddy Skovgaard: Formandsberetning

2005 har igen været et besværligt år for SFC. Vi har stadig problemer med at besætte alle poster, specielt har vi haft problemer med kassererposten i år. Paul trådte til (igen) sidste år da vi havde et akut problem, men det har på grund af arbejdspres været svært at få til at hænge sammen, jeg håber vi efter denne generalforsamling får en mere stabil løsning.

Vi har også haft en afgang fra bestyrelsen, idet Niels Dalgaard efter megen overvejelse valgte at trække sig fra bestyrelsen først i oktober, da han følte der var grundlæggende uoverensstemmelser mellem hans og den øvrige bestyrelses ønske om samarbejde om Eurocon 2007. Det beklager jeg meget, men jeg er til gengæld også meget glad for at Niels valgte at fortsætte som Proximaredaktør.

Vi har igen fået ny Novum-redaktør nemlig Janus Andersen der afløste Knud Larn ved årsskiftet. Tak for det udførte arbejde til begge. Det er i 2005 lykkedes at få udgivet det nominelle antal af Novum (4) og 2 128 siders numre Proxima (81 og 82). Næste nummer af Proxima (83) er hos trykkeren og vil blive udsendt i løbet af den nærmeste tid.

Knud Larn: Novum (afgående redaktør): Årsberetningen vedr. NOVUM:

Det har været en absolut fornøjelse at få lov til at redigere en lille stribe numre af NOVUM (nr 74-79), jeg håber de foreløbig 6 nr har været til glæde og oplysning for de fleste af medlemmerne. Da jeg som medlem læste i nummer 73 (april 2004) at såvel Proxima som NOVUM var endt uden en fast redaktør, og at foreningen generelt manglede kræfter til opgaverne efter bruddet med Fantastik folkene, meldte jeg mig som aktiv SFCér netop for at sikre bladenes fortsatte udgivelse.

Jeg er selv meget begejstret for fanzines og andre genremagasiner, som jeg ser som genrens rygrad herhjemme, og ville ikke at foreningen kom i en situation hvor medlemmerne stod uden et medlemsblad eller hvor vores unikke Proxima forsvandt. Derfor meldte jeg mig fluks som "magasin-mand" på generalforsamlingen oi 2004.

Heldigvis trådte Niels Dalgaard også til og tog sig - hvis jeg må sige det - overordentligt kompetent af Proxima og skabte et nyt og meget stærkt akademisk dansk science fiction magasin igen. Tak for det Niels! Til de medlemmer der ikke læser Proxima, vil jeg bare sige: I aner ikke hvad I går glip af i disse år!

Selv prøvede jeg at lave et lettere mix i NOVUM, lidt noveller, lidt nyheder, og lidt anmeldelser og Niels´ fortsatte Litteraskop - løse litterære tanker, indfald og udfald af genrerelevans. En mangeårig institution i dansk fandom. Dette mix skulle rumme hvad der sådan skete i dansk fandom (både indenfor og udenfor SFC), med stor fokus på festival rapporter og mødeomtaler etc., og som især skulle give plads til medlemmernes egne noveller, tanker og annoncer.

Det er - synes jeg selv - lykkedes rimeligt godt, jeg kan ihvertfald sige at der ikke er nogen kommentarer eller bidrag fra medlemmer der IKKE er blevet trykt. Der har været et par henvendelser med stof der ikke var færdigskrevet og derfor ikke kunne trykkes, men ellers har NOVUM virket som et sandt medlemsblad.

Så i det forløbne år har vi haft rapporter fra Fantasticon 2005, fra Worldcon 2005 (Skotland) og fra Intercon 2005 (Norge). Vi har haft noveller fra David Brin, Vibeke Trokmar, Glem Stihmøe og Flemming Rasch. Vi har haft portrætter af tyske Michael Marrak, amerikanske Harry Harrison og har haft en omtale af et australsk besøg i København. Og vi har haft hele Niels Dalgaards foredrag om at skrive en international science fiction historie. Til fordel for de af vores medlemmer der ikke kunne være tilstede på det medlemsmøde hvor foredraget blev holdt.

Der har selvfølgelig også været redaktionelle svipsere, mest markant er nok at vi faktisk har fået Flemming Raschs novelle "Oprydning" hele to gange (både i nr 77 og i nr 79)! Uden at dette dog har givet anledning til kommetarer fra nogen...... Jeg takker for overbærenheden!

Nu er redaktørpladsen overdraget til Janus Andersen, der allerede har udsendt sit første NOVUM (nr 80), og jeg føler bladet her er i gode hænder. Skulle det blive nødvendigt for bladenes kontinuitet, ja så er jeg klar til at træde til igen, men ellers er der jo også så meget andet at lave i SFC!

En speciel tak fra mig skal lyde til vores formand, Carl-Eddy Skovgaard, for sit utrættelige virke bag kulisserne med at formattere, korrekturlæse, opsætte og ikke mindst trykke, bukke, hæfte, konvoluttere, og sende alle numrene ud. Ting man ikke ser til daglig som medlem, og som normalt ikke nok krediteres i kolofonerne etc, men faktum er at uden Carl-Eddy´s store personlige indsats kom bladene aldrig frem til medlemmerne. Det skal du have stor tak for Carl-Eddy!

Carl-Eddy Skovgaard: Formandsberetning (fortsat):

Janus har udgivet Novum 80 – tak for det. Han er desværre forhindtret i at deltage pga influenza.

Niels Dalgaard, Proxima redaktør:

For et par år siden gik vi som bekendt over til kun at udsende Proxima to gange om året, men til gengæld med mindst 120 sider pr. nummer, så det samlede årlige sidetal blev mindst det samme som tidligere.

Omlægningen må betragtes som en succes af i hvert fald to grunde: Bladet er kommet til at se pænere og mere substantielt ud, og det er rent faktisk lykkedes at udsende et forårs- og et efterårsnummer hvert år siden. Der synes at være ved at udvikle sig en ny tradition, nemlig den at forårsnummeret lige er gået i trykken når SFC afholder generalforsamling. Det er også tilfældet i år.

Som redaktør oplever jeg arbejdsbelastningen som mere overkommelig med kun to årlige deadlines i stedet for som hidtil fire. Til gengæld føler jeg af og til at jeg står temmelig alene med det redaktionelle arbejde (i den praktiske ende udkommer bladet kun takket være stor støtte fra formanden).

Det er vanskeligt at skaffe skribenter, muligvis fordi potentielle aktive lader sig afskrække af niveauet. Jeg mener netop niveauet er en del af bladets eksistensberettigelse – i en tid hvor den ”løse fan-snak” i stigende grad er flyttet over på nettet – og jeg håber meget at situationen retter sig. Bladets lave synlighed er også et problem, som jeg imidlertid ikke har nogen løsningsforslag til.

Carl-Eddy Skovgaard: Formandsberetning (fortsat):

Vi har også i 2005 fået udgivet 2 ’rigtige bøger’ i blankt farveomslag: Jack London: Skyggen og Lyne samt Bruce Sterling: Cykelsmeden. Desuden har vi Carl Muusmann: Nordpolens Hemmelighed (en dansk klassiker fra 1906-7) klar til udgivelse 1/5 2006.

En speciel tak til Niels Dalgaard i denne forbindelse da han har været hovedarbejdskraft på indholdet af alle 3.

Som sidste år kan vi glæde os over at begge bøger som vi har udgivet ikke blot til sammen men også hver for sig har givet et lille overskud. Dette viser at hvis vi blot sørger for at kvaliteten på vores udgivelser er ok, kan vi regne med at de betaler sig hjem. Prisen på udgivelserne er sat efter normale regler dvs. ca.1 kr. pr side, hvor vi dog har reguleret lidt op på faglitteratur og lidt ned på skønlitteratur. Det betyder at den officielle pris ved direkte bestilling er en smule billigere end de store forlag. Da vi ikke giver boghandlerrabat vil det dog være dyrere hvis der bestilles via boghandler.

Vi har flere bøger i støbeskeen, og selvsagt er alle input med nye ideer velkomne. Jeg vil håbe at flere af vores bog-projekter hvor andre end Niels står som primus motor også snart ser dagens lys.

Vi har i bestyrelsen afgjort at der skal være færre medlemsmøder pr. år end der tidligere har været. Til gengæld vil vi prøve at sikre at der er et interessant emne hver gang. Dette er nu yderligere nedsat til – kun møder hvis vi har et emne -, der har desværre ikke været medlemsopbagning til møderne i år.

Som det er de fleste bekendt skal Eurocon 2007 afholdes her i Danmark (Valby Medborgerhus 21.- 23. september for at være nøjagtig) I den forbindelse skal vi i SFC have afklaret om og i givet fald hvordan vi skal og kan medvirke til en sådan. Ikke at jeg her i formandens beretning ønsker dette punkt til debat, derfor er der et forslag fra bestyrelsen om at generalforsamlingen nedsætter et koordinationsudvalg til dette.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke Knud Larn for hans udmærkede arbejde som Novum-redaktør. Du har været en god støtte. Jeg opfordrer dig selvsagt til at stille op til bestyrelsen, så vi ikke mister din arbejdskraft i fremtiden. Selv om det ikke bliver som redaktør, er der stadig mange job der skal gøres, og du har altid været villig til at stille op når noget skulle gøres.

Debat om formandens beretning

Abbonnementsformen på Proxima, der er ændret til betaling pr. nummer, har indtil nu ikke givet anledning til nedgang. Salg via forhandlere kan være problematisk, da boghandlere lægger avance på foreningens priser. Salget er dog tilfredsstillende, og det står enhver frit for at bestille direkte fra foreningen, hvis priser er offentligt tilgængelige.

Herefter blev formandens beretning taget til efterretning af generalforsamlingen.

3. Kassererens beretning v/Paul D. Samsig

Kasseren var ikke mødt op på generalforsamlingen.

4. Godkendelse af regnskab

Regnskab blev ikke godkendt. Bestyrelsen er pålagt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2005.

Desuden skal regnskab 2004 afsluttes med den revisorgodkendelse, som stadig er udestående.

5. Kontingent

Det blev besluttet at fortsætte med et kontingent på kr. 100 årligt.

6. Forslag fra bestyrelsen

Eurocon 2007

Bestyrelsen forslår, at der nedsættes et udvalg vedr. Eurocon 2007. SFC er opfordret til at bidrage med indhold til et litterært spor på Eurocon.

Der var ikke grundlag for at bemande et sådant udvalg. Generalforsamlingen tiltrådte initiativet, og det er op til bestyrelsen at arbejde videre.

Det blev dog præciseret, at et sådant udvalg alene har til formål at bidrage til Eurocon's indhold. Spørgsmål om eventuel kontant sponsorering, som disponerer foreningens midler, er ikke en del af udvalgets kommisorium.

7. Indkomne forslag

Ingen

8. Valg af bestyrelse

Følgende blev valgt for en 2-årig periode: Knud Larn, Flemming Rasch, Lars Wriedt.

Følgende blev valgt for en 1-årig periode: Paul Samsig.

Følgende blev valgt som suppleanter: Richard Bertelsen, Keld R. Hansen, Flemming Espersson.

9. Valg af revisor

Punktet er udskudt til den ekstraordinare generalforsamling vedr. regnskab. Se punkt. 4.

Hermed takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede den officielle del af generalforsamlingen for slut.