Generalforsamling 2011

Referat af SFC generalforsamling 15. maj 2011

Referent: Bente Riis


Til stede: Lea Thume, Jeppe Larsen, Carl-Eddy Skovgaard, Niels Dalgaard, Lise Andreasen, Mogens Sørensen, Flemming Rasch, Michael Pilgaard, Carsten Riis, Bente RiisDagsorden:

  1. 
Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Godkendelse af følgende års kontingent
  6. Forslag fra bestyrelsen
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelse
  9. Valg af revisorer

Ad. 1 Valg af dirigent og referent:

Lise Andreasen blev valgt som dirigent.
Bente Riis blev valgt som referent.

Ad. 2 Formandens beretning
Herunder også beretninger fra de tre redaktører:

Beretning fra Formand Lea Thume:

Formandens beretning 2011

Dette er min første generalforsamling som ny formand for Science Fiction Cirklen.

Først vil jeg sige at jeg er begunstiget med at have overtaget en særdeles veldrevet forening fra den tidligere formand, Jeppe Larsen, som jeg også gerne her vil benytte lejligheden til at takke mange gange for fordi han har lavet et godt stykke arbejde for foreningen og fortsætter med det.

Foreningens tidligere kasserer Lars Wriedt havde desværre ikke mulighed for at lægge så mange ressourcer i foreningen mere, da han uventet fik endnu flere udlandsrejser i forbindelse med sit arbejde. Derfor sad foreningen pludselig med en kasserer-post der skulle udfyldes. Jeppe trådte heldigvis til, så Jeppe er vores nye kasserer.

Da kasserer-posten og formandsposten ikke måtte have personsammenfald, manglede vi i stedet en formand. Derfor kan man sige at jeg blev kastet ind i sædet med bind for øjnene.

Jeg har fået spørgsmålet hvad skal der ske nu hvor der er kommet en ny formand?
Jeg har kun været medlem af bestyrelsen i et par år og jeg er rigtig stolt af vores forening, derfor har jeg egentlig ikke tænkt mig at forsøge at lave banebrydende ændringer. Jeg er naturligvis åben overfor forslag, men dels skal der være opbakning i resten af bestyrelsen, dels forventer vi at folk selv hjælper til ved eventuelle nye tiltag. Det er jo en frivillig forening og vi laver alle sammen det vi bedst synes om, derfor vil bestyrelsen og jeg gerne hjælpe til med nye tiltag, men vi kan ikke love at vi har mulighed for at gøre alt hvad der bliver foreslået.

I det forløbne år har SFC for anden gang været på bogforum. Det har været en succes på flere fronter. Dels synes hele bestyrelsen at det er absolut vidunderligt. Dels får vi henvendelser fra folk der ikke vidste foreningen fandtes, dels får blandt andet jeg meget bedre respons på at sige science fiction, når jeg bagefter kan fortælle at vi er på bogforum.

Vi har afholdt en masse spændende medlemsmøder i årets løb, og vi har flere lækkerier på vej.

Vi har udgivet medlemsbladet NOVUM og tidsskriftet Proxima, samt udgivet endnu en stribe unikke bøger. Jeg mener det er hele 8 nye titler vi har leveret. Økonomien er solid, langt de fleste projekter vi finder på, ender med at give overskud.
Vi har behov for flere personer der har lyst og lejlighed til at blive en del af bestyrelsen. Vi ser meget gerne nye interesserede ansigter der gerne vil indvælges i bestyrelsen for dér at kunne lægge deres ideer og arbejdskraft til at virkeliggøre disse.

En frivillig forening drives ikke alene af sin historik, af sine traditioner, eller af sin bankbog, selv om alle tre er solide i netop SFC. Men netop af de praktiske hænder som udgør den aktive del af foreningen. Det har været en længere proces at finde de rette folk, og i takt med at folk er kommet til er der begyndt at ske ting og sager med vores medlemsblad, med vores hjemmeside og med vores medlemsmøder.

Jeg vil gerne lade de enkelte fortælle om deres indsatser det forløbne år. Det er ikke mine resultater, navnlig fordi jeg kun har været formand siden første januar, det er den enkeltes unikke ideer og egne ressourcer som driver resultaterne frem. Carl-Eddy Skovgaard, vores bogredaktør der nu kan koncentrere sig om forlagsvirksomheden vil fortælle om vores bogprogram, Janus Andersen om de fire numre af NOVUM, Niels Dalgaard om de to numre af Proxima, Jeppe Larsen om vores økonomi, og om vores hjemmeside. 

Nedenstående er visionerne fra formandens beretning 2008, jeg ved vi er godt i gang med at få skabt mere opmærksomhed omkring vores bogudgivelser som forening.
Jeg har medtaget de første to visioner fordi de begge er relevante, og jeg håber på at foreningen har mulighed for at arbejde hen imod dem også på et tidspunkt i fremtiden.

At få flere medlemmer. Vores forening har haft en medlemstilgang siden 2008 og denne proces skal forstærkes. Mere synlighed på festivaler, flere aktiviteter udenfor de vante miljøer, og udbygning af vores hjemmeside som stedet for saglig information om litterær science fiction skal bringes os derhen.

At få flere abonnenter til Proxima. Der er alt for få abonnenter på Proxima set i forhold til det unikke produkt det er og den meget høje standard tidsskriftet har fået under Niels Dalgaards kyndige redaktion. Med de nye omslag fra Carl-Eddy Skovgaards side burde det være muligt at få flere til at læse det fast. En kampagne skal hjælpe os på vej.

At få skabt mere opmærksomhed på vores bogudgivelser.
Det er dels lykkedes os via vores bogforumtiltag de to sidste år, og vi fortsætter med bogforum i år.
Vi har en unik linje af skøn- og faglitteratur med vores forlagsmærke på. Men der er for få der kender til os ude i ”den anden verden”. Vi anmeldes ikke særlig tit i dagbladene herhjemme og alt for få kender til vores eksistens set i forholdt til hvor mange der faktisk interesserer sig for genrens litterære form herhjemme. Det skal gøres bedre gennem en fokuseret indsats på enkelt titler fra vores forlagsprogram overfor specifikke modtagergrupper.

Vi kan ikke nå alt på ét år, men vi kan komme godt i gang som vi allerede er kommet det med de andre tiltag. Jeg ser meget optimistisk på SFCs fremtid.

Referat af beretning fra Proximas redaktør Niels Dalgaard:
Der er udkommet de to numre af Proxima der var planlagt.
Det ville være rart med flere skribenter til bladet, men givet det faglige niveau er der ikke voldsomt mange potentielle skribenter at tage af. På trods af dette kommer der dog ind imellem gode indlæg fra hidtil ukendte kilder.
Forlagene synes at være blevet bedre til at huske at sende anmeldereksemplarer til Proxima. Dette letter processen meget, da man så ikke behøver kontakte dem.
En kommentar ift. Formandens beretnings visioner om at udbrede kendskabet til Proxima, er det noget der skal kigges på. Redaktørens fokus ligger på produktionen. På trods af at arbejdsbyrden er lettet ved at lave 2 tykke numre frem for 4 tynde numre af Proxima, er der ikke ressourcer til de store reklamefremstød pt.

Beretning fra Bogredaktør Carl-Eddy Skovgaard:
Der er udkommet 10 bøger siden sidste Generalforsamling.
Vi har fået pæne lektørudtalelser på alle disse titler, og det er vigtigt. Siden vi begyndte at udgive bøger med farveomslag har vi fået lektørudtalelser på alle vores bøger på dansk og det skulle gerne blive ved. Det sker kun fordi vi selv passer på hvad vi udgiver. Jeg fik for nylig at vide fra en anden at det kun er en ud af fire bøger der udgives, der rent faktisk får lektørudtalelse. Jeg var ikke klar over at det var så lidt. Det gør det så endnu vigtigere for os at sikre at der er kvalitet bag det vi udgiver. En enkelt 'smutter' kan vi sikkert leve med, men det skulle helst ikke være ret mange.

Alle udgivelserne det seneste år, på nær Sky City, har tjent sig selv hjem – nogle dog bedre end andre. Her er kommentarer på nogle stykker af udgivelserne:
Benjamin Rosenbaum: Start uret har overrasket lidt. Forfatteren er helt ukendt i Danmark men har solgt rigtig pænt.
Stig W. Jørgensen: Det virtuelle cocktailparty har solgt pænt, og det er dejligt, at kunne præsentere faglitteratur skrevet af andre end vores faste forfatter Niels Dalgaard.
Arthur Conan Doyle: Professor Challengers bedrifter har overrasket positivt – første oplag blev udsolgt, og vi har måttet lave nyt oplag.
Carl S. Torgius: Syndfloden var planlagt som en smal udgivelse, og er også blevet det, men den hviler lige akkurat i sig selv.
Richard Ipsen: Drømmetid har solgt pænt. Udgivelsen kæmper dog nok med at der faktisk udgives mange novellesamlinger i øjeblikket.
Lige under overfladen 4: Ingenmandsland har ligesom de andre i serien solgt godt. Der kommer også en ny bog i serien i år, formodentlig også med ca. 20 noveller, for det er svært at lave bøgerne mindre på grund af de mange gode bidrag.
John W. Campbell: Det kom fra en anden verden: Denne har ikke solgt helt så meget til bibliotekerne som vi havde regnet med ud fra den flotte lektørudtalelse, men den tjener sig dog også hjem.

Vi har talt meget om bøgernes priser, som mange synes er høje, men er kommet frem til, at priserne bliver nødt til at ligge uændret på ca. en krone pr. side. Dette er i øvrigt også hvad andre forlag tager for deres bøger. Det kan dog overvejes om vi skal sætte medlemsprisen endnu billigere for de dyreste af bøgerne, men det er i første omgang en bestyrelsesbeslutning.


Ad. 3 Kassererens beretning

Kassererens beretning til Generalforsamlingen 2011.

År 2010 gav som ventet et mindre underskud. Det skyldes primært to ting: Deltagelse på Bogforum 2010 og produktion af 8 bøger i forbindelse hermed, som endnu ikke rigtigt var begyndt at sælge ved udgangen af året.
Nogle få udgifter har været lidt højere end forventet. Valby Medborgerhus har forhøjet priserne, og vi har haft lidt større udgifter til vort fjernlager i Glostrup. Desuden har vi opgraderet vort regnskabsprogram. Årets forhøjelse af forsendelsesgebyr har hjulpet lidt, men vi har fortsat et stort underskud på porto mv. i forbindelse med forsendelser.
Til gengæld kan vi glæde os over et stigende medlemsantal, så vore indtægter på kontingent er steget. I årets løb er antallet af medlemmer steget næsten 30% netto. Der var ca. 16% af medlemmerne fra 2009, der ikke fornyede medlemskabet af den ene eller anden årsag, så der er en vis fornyelse af foreningens medlemmer.
Proxima løber omtrent rundt, når de faktiske omkostninger vedr. udsendelse medregnes. Igen i år manglede der abonnementer, både for at få en lidt bedre dækning af udgifterne og fordi det store arbejde, der lægges i at udgive Proxima, burde være til glæde for flere læsere.
Bogsalget er samlet set faldet hvert år siden 2007, men har hvert år givet samlet overskud. De fleste bøger har givet et overskud og enkelte et større underskud. De mest populære er nyere oversatte og ’Lige under Overfladen’ serien. Som nævnt er salget for bøgerne i forbindelse med Bogforum kun lige startet, og det kan forventes at det største salg af disse vil ske i begyndelsen af 2011.
Noff og Fantasticon blev i år støttet med de beløb, der efterhånden er blevet sædvane.
I forbindelse med overdragelse af kasserer posten har jeg gennemgået alle ubetalte fakturaer. De fakturaer, som jeg vurdere det ikke er muligt at inddrive, er blevet afskrevet. Dette har medvirket til årets underskud. Jeg vil gerne bemærke, at SFC’s politik er selv at rykke for udestående beløb, men ikke at anvende en professional ekstern inkasso procedure. Til gengæld er vi opmærksomme på ikke at have udeståender for mere end 2 forsendelser på en given debitor.
Jeg har som afgående kasserer og udtrådt af bestyrelsen ikke nogen forventninger til 2011.

Lars Wriedt
 SFC Kasserer 2007 - 2010

Ad. 4 Godkendelse af regnskab

Kasserer Jeppe Larsen fremlagde det regnskab, som den afgåede kasserer Lars Wriedt havde lavet.

Der blev stillet spørgsmål til hvilken del af regnskabet BogForum hørte ind under, og opfordret til at det i det kommende års regnskab blev tydeliggjort.

Der blev stillet spørgsmål til om det kunne lade sig gøre at lade medlemstallet indgå enten i regnskabet eller i kassererens beretning fremover. Medlemstallet er pt: 91.

Det fremlagte regnskab blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer.

Ad. 5 Godkendelse af følgende års kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 150kr pr år. Dette blev vedtaget.

Ad. 6 Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag fra bestyrelsen

Ad. 7 Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

Ad. 8 Valg af bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer i 2010 var
Niels Dalgaard (Valgt i 2010 for 2 år)
Lea Thume (Valgt i 2010 for 2 år)
Lars Wriedt (Udtrådt af bestyrelsen pr. 31/12 2010)
Carl-Eddy Skovgaard (Valgt i 2009 for 2 år)
Jeppe Larsen (Valgt i 2009 for 2 år)
Bente Riis (Valgt i 2009 for 2 år)

På valg var således Carl-Eddy Skovgaard, Jeppe Larsen og Bente Riis. Alle tre var villige til at modtage genvalg, og da ingen andre valgte at opstille, blev alle tre genvalgt.

Valg af suppleanter:
Suppleanter vælges for et år ad gangen. Der vælges fra 1 til 3 stk. suppleanter.

Flemming Rasch blev valgt som suppleant.

Ad. 9 Valg af revisor
Revisor vælges for et år ad gangen.
Carsten Riis blev genvalgt som revisor.

Det bemærkedes, at der i vedtægternes §4 stk. 5 om generalforsamlingens dagsorden står ”valg af revisorer”. Da vedtægterne ikke længere kræver både revisor og revisorsuppleant, bør dette ændres, men generalforsamlingen var enige om at en urafstemning om vedtægtsændringer for en sproglig revision af en enkelt ting vil være at gøre for meget ud af dette. Derfor noteres det, at når der på et tidspunkt igen skal revideres vedtægter, bør dette rettes som en del af ændringerne.

Herefter takkede dirigenten for forholdsvis god ro og orden, og lukkede årets generalforsamling.