Generalforsamling 2018

Referat af Science Fictions Cirklens generalforsamling 2018, 6. maj i Valby Kulturhus

1. Valg af dirigent og referent

Lise Andreasen blev valgt som dirigent og Andreas Søe som referent med klapsalver.

1.a. Indkaldelsens lovlighed

Novum var udsendt over 14 dage før, så alle burde have fået den i god tid. Alle mente at de havde fået den rettidigt, så dirigenten kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Foreningen har i det år der er gået siden sidste generalforsamling, fortsat sine aktiviteter i tråd med hvad den har gjort de foregående år. Der har været afholdt medlemsmøder cirka en gang om måneden – af praktiske grunde alle sammen i København – og der har været afholdt en to-dages Dancon, den officielle danske science fiction-kongres. Desuden har vi, også ligesom de foregående år, haft en stand på BogForum, der stadig virker som et af de bedste steder til at gøre opmærksom på vores eksistens. Endelig fungerer vi som sponsorer, dels for Niels Klim-prisen, dels for Fantasticon. I det forløbne år udgav vi bl.a. novellesamlinger med de to æresgæster, Christopher Priest og Nina Allen.

Derudover er der al den aktivitet, der måske ikke er så synlig i det daglige, men som er betingelsen for at foreningen kan fungere som den gør: Der er sekretærer, kasserer og redaktører der bruger en væsentlig del af den tid de har til rådighed, på at få det hele til at køre. Der er frivillige korrekturlæsere, administratorer, webredaktører og folk der på anden måde bidrager. Uden dem ingen hjemmeside, ingen Novum, ingen Proxima, ingen af vores mange fine bogudgivelser. Jeg vil gerne som formand sige tak til alle aktive.

Da jeg skulle lave denne beretning, kikkede jeg på den fra sidste år. Jeg kunne hurtigt konstatere, at de punkter, jeg fremhævede den gang, også tåler at blive fremhævet igen. Jeg synes fortsat at foreningen gør et godt stykke arbejde; vi har et højt aktivitetsniveau sammenlignet med så mange andre foreninger, og vi lever til fulde op til vores formålsparagrafs krav om at fremme kendskabet til science fiction i Danmark. Og medlemstallet er nogenlunde stabilt.

Men der er nogle udfordringer.

Én af dem er at vi har svært ved at gøre medlemsmøderne tilstrækkeligt attraktive. Der kommer stadig færre medlemmer, hvilket både er ærgerligt for foreningen og for de foredrags- og oplægsholdere der ofte har lagt et pænt stykke arbejde i et programpunkt, der så kun bliver hørt af alt for få. Det har altid været tilfældet at det kun var en begrænset del af medlemmerne der overhovedet var interesseret i møderne (og der er også nogle der er interesserede, men som bor for langt fra København). Og, som det ofte er blevet sagt, så er der ikke kun tale om en krise i SFC; foreningslivet er generelt præget af faldende interesse for fysiske møder og i øvrigt for medlemskab i det hele taget. Det er tydeligvis nemmere at finde ligesindede på nettet.

Ikke desto mindre er det værd (både for SFC og for foreninger i almindelighed) at opretholde kontakten in real life. Udfordringen er derfor at gøre møderne mere attraktive. Bestyrelsen har været omkring dette punkt på flere møder, og er fortsat meget åben overfor input. Mange ting vil kunne lade sig gøre indenfor rammerne af et medlemsmøde; blot bør forslagsstillere huske på at der er størst chance for at komme igennem med noget, hvis der følger tilbud om aktiv medvirken med.

En anden udfordring, som både vedrører medlemsmøderne og foreningen generelt, er vores manglende evne til at gøre opmærksom på vores eksistens og vores aktiviteter. Det er rigtig godt at vi har vores hjemmeside, men den er tilsyneladende ikke nok; i al fald er det bestyrelsens overbevisning at der ville komme flere til møderne, hvis der var flere der vidste hvad der foregik.

Dette problem går som sagt videre end til møderne, og berører også vores udgivelser og andre aktiviteter. Det er stadig ikke sjældent at snakke med en person på fx BogForum og få at vide at vedkommende ville ønske at han/hun havde kendt til foreningen for mange år siden, da han/hun begyndte at læse science fiction. Omvendt hørte jeg på BogForum forrige år fra en tidligere kollega, at på det gymnasium hvor hans søn går, var det den almindelige opfattelse at SFC er en frontorganisation for Scientology. Det er vi, som medlemmerne vil vide, på ingen måde, men den uheldige navnelighed skader os muligvis uden at vi er klar over det. Også her ville en større synlighed hjælpe til med at undgå misforståelser.

Endelig er der en tredje udfordring, som meget vel kan ende med at gøre de to andre mindre betydningsfulde. Som jeg sagde sidste år, er der færre aktive i foreningen nu end der var for nogle år siden, og det betyder dels at der er aktiviteter, vi gerne ville udføre, men som vi ikke har ressourcer til, og dels at hele foretagendet lider under en vis skrøbelighed. De mangeårige aktivister bliver ind imellem ramt af metaltræthed, og der skal meget lidt til, før vi ser fx forsinkelser af Proxima eller bogudgivelser. Vi gør alle det vi gør, fordi vi elsker science fiction – ellers ville foreningen ikke have eksisteret i snart 45 år – men der er simple fysiske begrænsninger for hvad vi kan. Familieliv, arbejdsmarked, helbred og andre faktorer stiller også deres krav. Med andre ord ville det være rart med nogle flere aktive.

Som man ser, hænger de tre nævnte udfordringer sammen. Jeg har ikke noget bud på en løsning; men jeg håber meget at der sker noget indenfor en overskuelig fremtid. Der er stadig masser af ting vi gerne vil gøre, arrangementer vi vil afholde, bøger vi vil udgive. Sidste år sluttede jeg med at sige at vi skulle give os selv et klap på skulderen; det vil jeg gerne gentage, for jeg synes faktisk vi gør det ret godt.

Og det må vi ikke glemme midt i alle udfordringerne: Vi er en enestående forening, og det skal vi blive ved med at være.

Fra Proxima-redaktøren Niels Dalgaard

Niels bemærkede at han på grund af erhvervsarbejde samt arbejde med andre påtrængende ting, herunder oversættelser, desværre ikke fik udgivet det planlagte efterårsnummer i 2017. Heldigvis fakturerer vi Proxima enkeltvis, så der er ikke nogen der har betalt for noget de ikke har fået. Redaktøren håber meget på to numre i 2018.

Fra Novum- redaktøren Thomas Winter

Thomas Winter var ikke til stede, men formanden takkede for 4 gode, tykke og rettidige numre af Novum. Redaktøren vil stadig meget gerne gave stof, men fortæller også at uan i øjeblikket har et luksusproblem at der er stof der må udsættes et nummer fordi der er pladsmangel.

Fra Bog-redaktøren Carl-Eddy Skovgaard

Vi har siden sidste generalforsamling fået udgivet 10 bøger, ret mange igen en gang, og vi bør prøve at sætte antallet ned. Nok er det sjovt at udgive dem, men det tærer på kræfterne. Antallet af bøger i år bliver nok på ca. samme niveau. Vi kan i øvrigt glæde os over at vi stadig får lektørudtalelser på samtlige bøger.

Derefter tog formanden over igen og takkede for bidragende fra redaktørerne og afsluttede beretningen.

Spørgsmål og kommentarer til beretningen:

Det blev nævnt at der var lidt få medlemmer til medlemsmøderne.

Skal vi lave en spørgeundersøgelse om hvad der får folk til at komme til medlemsmøder? Hvad med brug af Twitter til at få folk til at komme? Hvad skal man gøre? Skal vi spørge medlemmerne om lov til at sende mails til dem? Vi kunne sende pressemeddelelser, info om GF og info om nyheder. Jeppe siger at han tør godt sende en enkelt mail til medlemmer. Det skal være en god første e-mail. Folk er automatisk på mailingliste men skal melde sig fra. Bestyrelsen arbejder på det.

Det blev også nævnt at Facebook-gruppen er livlig. Der foregår en masse omkring os på nettet.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt med klapsalver.

3. kasserens beretning.

Det har været et ganske fint år. 125 betalende medlemmer. Et gymnasie har bl.a. købt 100 eksemplarer af en af de nye romaner, hvilket har øget salget. Vi har også i 2017 fået Copydan-penge, det får vi med uregelmæssige mellemrum, da det er ret få skoler det rent faktisk tæller op, hvorefter der så blot ganges op. Bogproduktion er steget (i regnskabsåret udgav vi 15 titler inklusive ’Den store science fiction-bog’ . Der er kommet Proxima ud i året. Prisen for tryk af Novum er sat op. Bogforum er blevet lidt dyrere. Fjernlageret er steget lidt. Der er underligt nok ikke så mange som har benyttet sig af Worldcon-tilbuddet, selv om vi tilbød at refundere hele medlemsskabet på supporting member. 

Kassererens beretning blev enstemmigt godkendt med klapsalver.

4. godkendelse af regnskab

Manfred har skreget at regnskabet er revideret og godkendt.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt med klapsalver.

5.godkendelse af følgende års kontingent

Da både prisen på trykning af Novum og portoen igen er steget er alene prisen for udsendelse af 4 numre af Novum ca. 4x25 kr. i tryk samt 4x19 kr. i porto i alt ca. 176 kr. Dertil kommer så lokaleleje m.v. til arrangementer.

Bestyrelsen instiller derfor til generalforsamlingen at kontingentet stiger til 200 kr. fra 2019.

Kontingent for 2019 på 200 kr. blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

6.forslag for bestyrelsen

Ingen

7.indkomne forslag

Ingen

8.Valg af bestyrelse

Niels Dalgaard og Andreas Søe blev enstemmigt valgt til bestyrelsen med klapsalver.

Supplanter:

1. Arne Wendelborg 

2. Flemming Rasch

Blev enstemmigt valgt som suppleanter med klapsalver.

9.valg af revisor

Manfred Christensen og Lise Andersen blev enstemmigt valgt med klapsalver.

Derefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for nogenlunde god ro og orden.