Generalforsamling 2020

Referat fra SFCs  ekstraordinær generalforsamling 15. november 2020 Vanløse Kulturstation kl. 12:00

Generalforsamlingen afholdt efter den normale dagsorden.

1. Jeppe Larsen blev valgt som referent. Lise Andreasen valgt som dirigent. Diregenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt..

2. Formandens beretning:

Det har været et tilbagevendende problem når formandens beretning skulle laves, at foreningen gennemgående har fortsat med de etablerede aktiviteter og kun i begrænset omfang forsøgt med nye initiativer. Det har gjort indholdet af beretningen en smule forudsigeligt, og vanskeligt at variere fra år til år.

Denne gang er det anderledes, først og fremmest på grund af covid-19, der har grebet ind i foreningens aktiviteter på flere måder, ligesom den har grebet ind i så mange andre foreningers aktiviteter, og aktiviteter i samfundet i det hele taget.

Det kommer bl.a. til udtryk derved, at denne beretning dækker et år med atten måneder – så lang tid er det at vi sidst havde mulighed for at holde en fysisk generalforsamling. Selv om bestyrelsen har klaret de ”løbende forretninger” i perioden, er det alligevel utilfredsstillende, bl.a. i forhold til regnskabsperioder, valg til bestyrelsen og andre formalia. Der har imidlertid ikke været nogen måde at komme udenom problemet på, især på grund af den måde, vores vedtægter er formuleret på. Bestyrelsen foreslår derfor at ændre vedtægterne så generalforsamlinger fremover vil kunne holdes elektronisk.

De forløbne halvandet år er ifølge sagens natur ret blandet med hensyn til foreningens aktiviteter. Før pandemien kørte de nogenlunde som sædvanligt. I 2019 blev der afholdt medlemsmøder som sædvanligt, og foreningen havde en stand både på Fantasticon og på årets Bogforum. I forbindelse med Fantasticon udgav vi også en antologi, der lænede sig op ad kongressens tema, nemlig afrofruturisme.

Intet af det har kunnet fungere som normalt i 2020. Som mange vil vide, blev Bogforum aflyst, og Fantasticon blev lavet om til en ren online-begivenhed, uden æresgæster og derfor også uden anledning til at lave en bog. Science Fiction Cirklen sponsorerede dog fortsat Fantasticon. Vi regner også med at deltage fysisk igen når og hvis det bliver muligt, ligesom vi håber at Bogforum kommer tilbage som fysisk begivenhed, og at vi igen kan holde Dancon. Vi sponsorerer også fortsat Niels Klim-prisen, som blev uddelt fysisk i 2019 og virtuelt i 2020 (priserne er dog fortsat fysiske og bliver sendt til vinderne). Andreas Søe og Tue Sørensen forberedte en Dancon, der ikke kunne afholdes på grund af corona; enkelte af de planlagte programpunkter indgik derefter i den virtuelle Fantasticon.

Medlemsmøderne har heller ikke kunnet afholdes i fysisk form. Vi har forsøgt med et par arrangementer via Skype og Zoom, og det har faktisk fungeret meget godt. Der er selvfølgelig en begrænsning i selve det at man ikke mødes rent fysisk, men til gengæld har den elektroniske mødeform givet mulighed for deltagelse af medlemmer der ikke bor i København, og derfor normalt ikke kan komme til vores fysiske møder.

Det kan gentages fra tidligere år at vi har et nogenlunde stabilt medlemstal [faktisk fremgik det efterfølgende af kassererens beretning at det er stigende], at vi har et højt aktivitetsniveau, med de ændringer og begrænsninger der følger af situationen, og at vi fortsat gør alt hvad vi kan for at leve op til vores formålsparagraf om at udbrede kendskabet til science fiction i Danmark.

Det er vigtigt at påpege – som det bør påpeges ved enhver af foreningens generalforsamlinger – at intet af dette ville kunne eksistere uden de aktive, der får det hele til at køre: kasserer, sekretærer, redaktører, korrekturlæsere, administratorer, webredaktører og flere andre medvirkende. Det er kun takket være betragtelige mængder af dette mere eller mindre usynlige arbejde, at vi overhovedet har en forening med møder (fysiske eller virtuelle), hjemmeside, tidsskrifter og bogudgivelser.

Nogle ting er selvfølgelig mere ramt af forholdene end andre. Vores medlemsblad Novum og vores tidsskrift Proxima udkommer fortsat. Novum kommer med fire numre om året under dygtig og energisk redaktion af Thomas Winther; siden sidste generalforsamling er der kommet to numre af Proxima, og det er planen at der desuden skal komme et nummer dateret efterår 2020. Vi arbejder også fortsat med bogudgivelser, et område der har stået centralt i foreningens arbejde gennem mere end 15 år. I 2019 udsendte vi ni bøger, og planerne var at nå op på nogenlunde det samme antal i 2020. Men her er vi især udfordret af distributionsforholdene. Vores bogredaktør, Carl-Eddy Skovgaard, lægger fortsat et stort arbejde i denne del af aktiviteterne, men hører til i gruppen af særligt udsatte og har derfor indskrænkede handlemuligheder. På sidste generalforsamling kunne formanden berette, at man arbejdede på en løsning af distributionsproblemerne, og i år kan han sige, at det gør vi stadig. Richard Bertelsen er gået ind i dette arbejde, men vi mangler stadig en løsning på lang sigt.

Til gengæld kan det oplyses, at foreningen – nogle vil sige, langt om længe – er kommet i gang med at lave e-bøger. Foreløbig er det på de indledende stadier, men det er tanken, at store dele af vores bagkatalog med tiden skal kunne findes som pdf’er og epub-filer, til købs såvel som til lån via bibliotekerne.

Vi er fortsat udfordret på begrænsningen i mængden af aktivister. Det er givetvis et problem vi deler med mange andre foreninger, men det gør det ikke nemmere. Vi har nu i en årrække måttet fravælge aktiviteter, fordi vi simpelthen ikke har ressourcerne til at gennemføre dem. Denne udfordring forværres af coronaen, der som nævnt også er en udfordring i sig selv. At vi alligevel eksisterer som forening er en præstation i sig selv.

Jeg synes derfor, vi skal være stolte af hvor meget vi klarer på trods af omstændighederne, og give os selv det årlige (denne gang halvandetårlige) klap på skulderen, når nu ingen andre vil. Og udtrykke håbet om at foreningen fortsat vil kunne stræbe efter at opfylde sin formålsparagraf og på forskellige måder udbrede kendskabet til science fiction i Danmark.

Bogudgivelser (da bogredaktøren ikke kunne være til stede, fremlagde formanden følgende):

I 2019 udgav vi ni bøger, indenfor en række forskellige kategorier. Der var ingen deciderede faglitterære udgivelser, men ellers kom vi godt omkring.

Den danske science fiction blev først og fremmest tilgodeset med det 14. bind af originalantologi-serien Lige under overfladen, nemlig Sandsynlighedskrydstogt. Denne serie er blevet en institution, og det er ikke en overdrivelse, at den har været – og er – et vigtigt forum for dansk science fiction-kortprosa. Derudover blev det til to romaner, Karen Skovmands Kimana Magars sidste sang og Lili Lund Christensens Længslernes nat.

Hvad angår ældre dansk science fiction, fortsatte vores genudgivelser af Niels E. Nielsen med romanen Kundskabens træ. Der er fortsat en pæn interesse for dette forfatterskab, men desværre har bibliotekerne ændret indkøbspolitik overfor hvad de betragter som ”genoptryk”, så den forpligtelse, vi fortsat føler overfor forfatterskabet, vil fremover næppe afsætte sig i nogen videre indtjening.

Den nyere udenlandske science fiction er repræsenteret ved Sean McMullens novellesamling Technarion og antologien Tidstrance. Sidstnævnte er ”afrofuturisme og det der ligner”, og blev udgivet i forbindelse med Fantasticon 2019. Mange af forfatterne i denne antologi præsenteres for første gang på dansk.

Genrens internationale historie blev tilgodeset med hele tre udgivelser. Rækken af H. G. Wells-udgivelser fortsatte med Dr. Moreaus ø, der udover titel(kort)romanen rummede en stribe noveller. Og så gik vi ud over det engelske sprogområde med Bruno H. Bürgels Stjernen af Afrika, en ældre tysk roman. Selv om der stadig er meget gammel engelsksproget science fiction, der fortjener at blive oversat, er det vigtigt at huske på at det ikke er hele genren, og udgaver som Bürgels (og fransksprogede J.-H. Rosnys Kraften fra rummet) tjener til at udvide perspektivet.

Endelig udsendte vi antologien Fra utopi til dystopi, første bind i en påtænkt serie, der under fællestitlen Da science fiction blev moderne vil samle kortprosa fra en række forskellige sprogområder fra perioden 1870-1920.

Der bør måske ikke siges så meget om bogudgivelserne fra 2020, eftersom de ikke er udkommet endnu, men det kan da nævnes, at bind 15 af Lige under overfladen er på vej, at der kommer endnu en Niels E. Nielsen-roman, og at vi har lavet en antologi med oversat klimafiktion.

Novum redaktør ikke fremmødt. Formanden roser arbejdet. Novum udkommet 4 gange om året som planlagt.

Proxima redaktøren takker de mange bidragydere. To numre siden sidste generalforsamling. 104 og 105. 106 kommer måske først efter nytår.

Lise bemærker at en video på Youtube med klimafiktion har fået 149 visninger.

Andreas bemærker at der egentlig var planlagt en Dancon som måtte aflyses.

Beretningen er godkendt.

3. Kassererens beretning:

Kassereren beretter at regnskabet for 2019 er meget lig det for 2018. Nogenlunde samme aktivitetsniveau på salg og udgifter, og året slutter med et lille overskud. Det blev desuden nævnt at foreningen har fået sit eget MobilePay nummer - 42494 - og det er blevet taget godt imod af både medlemmer og købere af foreningens bøger. Foreningen har i nuværende 150 medlemmer.

4. Regnskabet blev godkendt

5. Kontingentet bibeholdes på 200kr om året

6. Bestyrelsen foreslog følgende vedtægtsændringer:

4.2 ændres til:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts, april eller maj. Bestyrelsen kan beslutte at afholde den digitalt.


4.3 ændres til:

Generalforsamling indkaldes skriftligt eller elektronisk med 4 ugers varsel.

4.6 ændres til:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes i henhold til §§ 4.3, 4.4 og 4.5 stk. 1, 6 og 7. Indkaldelse sker på begæring af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer. Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes digitalt.
4.7 ændres til:

Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 7 skal fremsættes skriftligt eller elektronisk og være SFC's bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Hele forslaget blev godkendt enstemmigt af de fremmødte til generalforsamlingen.

Forslaget sendes urafsteming af bestyrelsen.

7. Der var ingen ingen indkomne forslag

8. Niels Dalgaard og Andreas Søe Jensen var på valg:

Begge accepterede genvalg og blev begge valgt enstemmigt

To suppleanter blev valgt

Johannes Lundstrøm

Arne Wendelborg

9. Carsten Riis blev valgt som revisor