Generalforsamling 2022

Referat fra foreningens generalforsamling afholdt 8 maj 12:00 2022 i Valby Kulturstation

1. Richard blev valgt som diregent og Jeppe som referent. Dirigenten konstarede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 
2. Formandens beretning.
I det forløbne år er mange af foreningens aktiviteter fortsat som hidtil, mens andre har været begrænset af såvel eksterne forhold som den begrænsede mængde aktivister.
Coronaen gjorde det således umuligt at holde fysiske medlemsmøder i længere perioder, og af en række forskellige grunde har vi ikke fået sat dem i gang igen. Forsøgene med elektroniske medlemsmøder er ligeledes gået i stå, først og fremmest af mangel på folk der har tid og ork til at stå for et møde.
Til gengæld har disse forhold, så vidt jeg er orienteret, ikke ført til et drastisk fald i medlemstallet, hvilket bekræfter formodningen om at det for mange medlemmer er den skriftlige del af samværet, der prioriteres. Tidsskrifter, bøger og hjemmesiden, sidstnævnte drevet af vores kasserer Jeppe Larsen.
Vores medlemsblad Novum udkommer fortsat under dygtig og energisk ledelse af Thomas Winther, der ikke kan være til stede i dag, men har bedt mig takke alle skribenterne, både de fast og løse. Bladet skal gerne være medlemmernes blad, så medlemmerne kan være med til at bestemme indholdet ved at skrive i det. Der er kommet ét nummer af Proxima siden sidste generalforsamling. Det er blevet dateret ”vinter 2021/2022”, idet det skulle have været ”efterår 2021” men blev så forsinket at det ville virke forvirrende. Dette udsagn er en sørgelig gentagelse af hvad der blev sagt på sidste års generalforsamling, men redaktøren bedyrer at han gør det så godt han kan.
Foreningen har været til stede på såvel Bogforum som Fantasticon, og har derved haft en fin lejlighed til dels at møde nogle af de medlemmer, der ellers sjældent viser sig fysisk, dels at nå ud til interesserede som måske ikke kender til vores eksistens i forvejen. I al fald på Bogforum fører det næsten hvert år til stimulerende samtaler og nye medlemskaber. SFC sponsorerer fortsat Fantasticon. Gennem en årrække har vi også stået for bogudgivelser med Fantasticons æresgæster, men både i 2021 og 2022 er tema og æresgæster udenfor vores sædvanlige virkeområde, så også det har været på pause.
Vi har siden sidst udsendt syv bøger. Johannes Lundstrøm og Carl-Eddy arbejder hårdt med den redaktionelle del, men vi er – stadig – udfordret på distributionen. Carl-Eddy og Richard lægger fortsat et stort stykke arbejde i det, og vi overvejer desperat nye løsninger der kan lette arbejdspresset på aktivisterne. I øvrigt er det glædeligt at flere nye ”ansigter” er dukket op og har gjort en indsats omkring bogproduktionen (men altså ikke distributionen).
I betragtning af det angreb der sidste år blev rettet mod foreningens udgivelsespolitik fra en række danske forfattere, er det tilfredsstillende at det hverken har sat sig aftryk i antallet eller kvaliteten af de tekster vi modtager til udgivelse. Snarere har ”den gamle garde” givet plads til noget der allerede kan ses som begyndelsen på den næste generation af hjemmeavlede danske forfattere. Som jeg sagde på sidste generalforsamling, så er og bliver foreningen et amatørforetagende, i den bedste betydning af ordet – nemlig dem der gør noget af kærlighed snarere end for at leve af det. Og dén niche vil der stadig være brug for.
Der bliver fortsat arbejdet med at konvertere nogle af vores bøger til e-bøger. Jeppe er i gang med at konvertere til epub-format, mens vi har besluttet at sætte konverteringen til pdf i bero, eftersom der ikke synes at være nogen efterspørgsel på denne type e-bøger.
Endelig er vores podcast, Robotter på loftet, der drives af Lise og mig, og som udkommer med cirka to ugers mellemrum, fortsat stort set uden forsinkelser eller afbrydelser året igennem. Det er sådan set bare os to, der i hvert afsnit diskuterer en novelle, og det er ret afslappet, men vi ved at vi i al fald har en række trofaste lyttere (den seneste episode, der kom for små 14 dage siden, er blevet downloadet 34 gange).
Det er endnu engang vigtigt at påpege at intet af dette ville kunne eksistere uden de aktive, der får det hele til at køre: kasserer, sekretærer, redaktører, korrekturlæsere, administratorer, webredaktører og flere andre medvirkende. Det er kun takket være betragtelige mængder af dette gratis og mere eller mindre usynlige arbejde, at vi overhovedet har en forening med møder (om end midlertidigt sat på pause), hjemmeside, tidsskrifter og bogudgivelser.
Også på denne generalforsamling kan vi konstatere, at vi er udfordret på begrænsningen i mængden af aktivister. Det er givetvis et problem vi deler med mange andre foreninger, men det gør det ikke nemmere. Vi må fortsat fravælge aktiviteter, fordi vi simpelthen ikke har ressourcerne til at gennemføre dem. Det er faktisk ret imponerende at vi alligevel eksisterer som forening.
Vi kan altid gøre tingene bedre, men det er altså en præstation at det overhovedet er blevet gjort. Jeg synes derfor, vi skal være stolte af hvor meget vi klarer på trods af omstændighederne, og give os selv det årlige klap på skulderen, når nu ingen andre vil. Og udtrykke håbet om at foreningen fortsat vil kunne stræbe efter at opfylde sin formålsparagraf og på forskellige måder udbrede kendskabet til science fiction i Danmark.
 
Bogudgivelser (da bogredaktøren ikke kunne være til stede, fremlagde formanden følgende):
 
Siden sidste generalforsamling er der kommet syv bøger fra SFC, de fem i 2021 og de to i 2022. De fleste af vores faste indsatsområder blev dækket, om end nogen mere end andre.
Den nye danske science fiction blev repræsenteret med to udgivelser. Den ene er det 16. bind i serien Lige under overfladen, der med titlen Udenfor intet (2021) rummede 26 originale danske noveller. Som det er tilfældet med alle bind i serien, rummer dette science fiction fra mange forskellige undergrupper og med mange forskellige motiver. Derimod er antologien Exteria (2022) en samling på 23 noveller med temaet ”pandemi”. Ligesom sidste års Komplekskuller (der var en originalantologi med klimafiktion) er den et eksempel på at danske forfattere lader sig inspirere af aktuelle forhold og begivenheder til originale frembringelser.
Begge disse antologier er redigeret af Carl-Eddy Skovgaard. Både han og Johannes Lundstrøm har desuden arbejdet med en række danske forfattere, der ønsker at udgive romaner hos os. Selv om det ikke altid går lige gnidningsfrit, er der grund til optimisme med henblik på fremtidige udgivelser af denne slags.
Den ældre, men ikke helt gamle, danske science fiction, blev atter repræsenteret af Niels E. Nielsen, denne gang med en genudgivelse af hans roman I sværdenes skygge fra 1985 (2021).
Genrens internationale historie er repræsenteret i flere udgivelser med ældre international science fiction. Det drejer sig om en nyoversættelse af H. G. Wells’ berømte Klodernes kamp (2021), der egentlig ikke er ukendt på dansk i forvejen, men som vi dels syntes ”manglede” i vores række af Wells-udgivelser, dels spiller en væsentlig rolle i genrens historie. Og det drejer sig om Garrett P. Serviss’ Edisons erobring af Mars (2021), der aldrig har været udgivet på dansk før, og som er skrevet som en direkte fortsættelse til Wells’ roman.
Vi har udsendt et enkelt bind i rækken af nyere udenlandsk science fiction, samlingen Scherzo med Tyrannosaurus af Michael Swanwick (2022). Swanwick er en væsentlig forfatter, der så godt som ikke har været udgivet på dansk før.
Endelig kom der for første gang i flere år en faglitterær udgivelse, Niels Dalgaards Litteraskopet 2 (2021). Den er udsendt i anledning af 25-års jubilæet for spalten af samme navn, der har optrådt i hvert eneste nummer af Novum siden efteråret 1996.
Det bør nævnes, at de fleste af vores omslag er lavet af Manfred Christiansen, der gennem en årrække har formået at give vores udgivelser et markant udseende, samtidig med at de er imponerende forskellige i stilen.
Ligesom sidste år kan det nævnes at der er planlagt flere udgivelser i år, men at der ikke skal gås i detaljer med programmet. Det kan dog siges at vi regner med nye bind i serierne Lige under overfladen og Da science fiction blev moderne, foruden en novellesamling af Paulo Bacigalupi.
 
3. Kassererens beretning.
Kassereren gennemgik regnskabet der i år gav et lille underskud hvilket dog var helt indenfor det acceptable niveau. 2021 var mere normalt i forhold til det corona-ramte år 2020, men stadig med enkelte bemærkninger i forhold til udgiften til Bogforum hvor det meste var blevet forudbetalt og lå i 2020 regnskabet. Der blev noteret en god indtægt på ebogsudlån via biblioket. Forenigen har 141 betalende medlemmer.
 
4. Regnskabet blev godkendt.
 
5. Kontingentet fastholdes på 200kr
 
6. Ingen forslag fra bestyrelsen
 
7. Ingen indkomne forslag.
 
8. Niels og Anders var på valg. Begge genopstillede og blev genvalgt. Johannes og Arne blev
genvalgt som suppleanter. Lise udtrådte af bestyrelsen.
 
9. Carsten Riis genvalgt som revisor.