Generalforsamling 2023

Afholdt 21 maj 2023, Valby Kulturhus

1. Valg af dirigent og referent

Richard blev valgt som dirigent og Jeppe som referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

2. Formandens beretning.

Science Fiction Cirklen eksisterer fortsat; det burde ikke være nødvendigt at konstatere det, men med stadigt færre aktivister er det blevet stadigt mere vanskeligt at opretholde alle vores aktiviteter på samme niveau som hidtil.

Medlemstallet synes at ligge nogenlunde stabilt, men der har ikke været aktivister der har kunnet få genoptaget de fysiske medlemsmøder, som vi måtte lukke ned under pandemien. Heller ikke de onlinemedlemsmøder som vi har forsøgt os med, har det været muligt at etablere som en fast aktivitet.

Medlemsbladet Novum lever dog fortsat i bedste velgående under dygtig og energisk ledelse af Thomas Winther, og udkommer regelmæssigt med fire numre om året. Det samme kan man desværre ikke sige om vores tidsskrift Proxima, hvis nummer 108 (dateret forår 2023) er i trykken i disse dage. Det er svært at få frekvensen tilbage på det den burde være, nemlig to numre om året. Dette udsagn er en sørgelig gentagelse af hvad der blev sagt på sidste års generalforsamling, men redaktøren bedyrer også i år (med forstemmende vedholdenhed) at han gør det så godt han kan.

Disse to tidsskrifter udgør, sammen med bøger og vores hjemmeside, sidstnævnte drevet af vores kasserer Jeppe Larsen, foreningens vigtigste løbende aktiviteter.

Foreningen har været til stede på såvel Bogforum som Fantasticon, og har derved haft en fin lejlighed til dels at møde nogle af de medlemmer, der ellers sjældent viser sig fysisk, dels at nå ud til interesserede som måske ikke kender til vores eksistens i forvejen. I al fald på Bogforum fører det næsten hvert år til stimulerende samtaler og nye medlemskaber. Til gengæld har vi også på dette punkt været udfordret på antallet af aktivister, idet flere (af grunde der ikke har med foreningen at gøre) har fået vanskeligt ved at være med til at stille op, bemande og pille ned. I 2022 var det især Johannes Lundstrøm og Andreas Søe, der trak det tunge læs, og tak for det.

SFC sponsorerer fortsat Fantasticon. Gennem en årrække har vi også stået for bogudgivelser med Fantasticons æresgæster, men det har knebet de senere år, af forskellige grunde. Både i 2021 og 2022 lå tema og æresgæster udenfor vores sædvanlige virkeområde, og i 2023 har vi fået oplysning om æresgæsten så sent, at vi ikke har kunnet nå at producere en samling.

Jeg kan næsten ordret gentage fra sidste års formandsberetning at vi siden sidst har udsendt syv bøger, og at Johannes Lundstrøm og Carl- Eddy arbejder hårdt med den redaktionelle del, men at vi – stadig – er udfordret på distributionen. Carl-Eddy og Richard lægger fortsat et stort stykke arbejde i det, og vi overvejer desperat nye løsninger der kan lette arbejdspresset på aktivisterne. Det har desværre ikke ført til den store forkromede løsning siden sidst, men der tænkes fortsat.

Til gengæld kan vi med stor tilfredshed konstatere, at de angreb, der fra en række danske forfattere for et par år siden blev rettet mod foreningens fanniske karakter, ikke som forventet har ført til en hendøen af ud- givelsesaktiviteterne eller interessen for dem. Således ved jeg at antallet af indsendte noveller til årets udgave af Lige under overfladen er blandt de højeste i seriens levetid. Der er med andre ord stadig plads til folk der ”gør det” af kærlighed til genren, og en ny generation af forfattere er ved at manifestere sig. Om nogen fra den generation så senere vælger at blive heltidsprofessionelle og vende ryggen til deres rødder, må tiden vise, men foreløbig bobler genren af liv.

Ud over at være en flittig og pålidelig kasserer og redaktør af vores hjemmeside, arbejder Jeppe også fortsat med at konvertere flere af vores udgivelser til e-bøger. Det fremgår løbende af vores hjemmeside, hvilke det drejer sig om.

Vores podcast, Robotter på loftet, der drives af Lise Andreasen og mig, og som udkommer med cirka to ugers mellemrum, er fortsat uden større forsinkelser eller afbrydelser året igennem. Hver episode er en afslappet snak om en enkelt novelle, men (sagt i al beskedenhed) vores betragtelige viden om genren gør det muligt for os at drage sammenligninger og udforske udviklingslinjer. Vi har da også en række trofaste lyttere, og det er ikke længe siden at vi rundede afsnit nummer 50.

Som på tidligere generalforsamlinger er det også her vigtigt at påpege at intet af dette ville kunne eksistere uden de aktive, der får det hele til at køre: kasserer, sekretærer, redaktører, oversættere, korrekturlæsere, administratorer, webredaktører og flere andre medvirkende. Det er kun takket være betragtelige mængder af dette gratis og mere eller mindre usynlige arbejde, at vi overhovedet har en forening med hjemmeside, tidsskrifter og bogudgivelser.

I 2024 fylder foreningen 50 år. Det er imponerende at et kulturelt fore- tagende baseret på frivillig arbejdskraft har kunnet eksistere så længe. Jeg vil slutte dette års beretning med håbet om at vi vil være i stand til at fejre jubilæet med nye initiativer, nye aktivister og nyt mod på fremtiden.

Bogudgivelser (da bogredaktøren ikke kunne være til stede, fremlagde formanden følgende):

Siden sidste generalforsamling har foreningen udsendt syv bøger, de seks i 2022 og én i 2023. Der har især været tale om ny dansk science fiction, men også international science fiction, såvel ældre som nyere, er repræsenteret.

Bind 17 i antologiserien Lige under overfladen, der har titlen Ulige partnere, udkom med 30 nye danske noveller, og fortsatte dermed en tradition der har eksisteret siden 2007. Som det er tilfældet med alle bind i serien, rummer dette science fiction fra mange forskellige undergrupper og med mange forskellige motiver.

Serien er redigeret af Carl-Eddy Skovgaard, der også sammen med Johannes Lundstrøm har arbejdet med en række danske forfattere og deres romaner – et arbejde der har krævet betragtelige ressourcer, men som altså også fører til resultater. I denne omgang er det blevet til Sinus Reuss’ roman CPH under vand (2022), samt de to første bind i Martin Riels tetralogi Fønixguilden, nemlig Spillet ved verdens ende (2022) og Fugl i flammer (2023).

Den ældre, internationale science fiction er repræsenteret ved H. G. Wells’ Den sovende vågner (2022), en dystopisk roman fra en politisk manipuleret fremtid. Den har ikke tidligere været udgivet på dansk, og føjer sig fint til foreningens efterhånden pænt lange række af Wells- udgivelser. Det er den 10. i rækken, hvilket afspejler såvel forfatterens mangesidige talent som hans betydning for genrens historie. Desuden er det tredje bind i rækken Da science fiction blev moderne, med titlen Krige og katastrofer, udkommet 2022.

Den nyeste science fiction er repræsenteret ved Paolo Bacigalupis novellesamling Mika-modellen (2022).

Modsat sidste år fordeler udgivelserne sig denne gang altså på ret få grupper (Ny dansk, gammel udenlandsk og ny udenlandsk, alt sammen skønlitteratur). Det er ikke så meget et udtryk for en specifik redaktionel linje, som for mere eller mindre tilfældige udsving i hvad der står i kø, og med hvilken hastighed de enkelte udgivelser lader sig behandle.

Som tidligere er de fleste af vores omslag lavet af Manfred Christiansen, der gennem en årrække har formået at give vores udgivelser et markant udseende, samtidig med at de er imponerende forskellige i stilen.

Ligesom sidste år kan det nævnes at der er planlagt flere udgivelser i år, men at der ikke skal gås i detaljer med programmet. Det kan dog siges at vi regner med nye bind i serierne Lige under overfladen og Da science fiction blev moderne, foruden en faglitterær bog og flere andre ting.

3. Kassererens beretning.

Kassereren gennemgik regnskabet der i det store hele var indenfor det forventede. Foreningen har et lidt større underskud i år, hovedsageligt drevet af stigende udgifter til lager og diverse abonnementer - herunder især til DBK, samt lidt faldende salg til bibliotekerne. På den positive side er medlemstallet igen steget, så vi pt er 164 medlemmer. Måske en håndfuld færre da det endnu ikke er opgjort hvem der ikke har betalt kontingent for i år.

4. Godkendelse af regnskab

Regnskabet blev godkendt.

5. Godkendelse af følgende års kontingent

Kontingentet fastholdes på 200kr

6. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag fra bestyrelsen

7. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelse

Jeppe, Carl-Eddy og Richard var på valg til bestyrelsen. Alle blev genvalgt. Arne og Johannes genvælges som suppleanter. Bestyrelsen er dermed uændret

 

9. Valg af revisorer

Carsten Riis genvalgt som revisor.