Generalforsamling 2024

Afholdt 26 maj 2024, Valby Kulturhus

1. Valg af dirigent og referent

Richard blev valgt som dirigent og Jeppe som referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

2. Formandens beretning

De årlige beretninger, formanden aflægger, bærer præg af en vis lighed med hinanden. Det skyldes især, at foreningen i almindelighed fortsætter med at gøre det samme som den hele tiden har gjort, bortset fra de aktiviteter det har været nødvendigt at indstille på grund af manglende arbejdskraft. Også dette års beretning vil ligne de foregående på flere punkter.

Men der er en væsentlig forskel, nemlig den at foreningen i år kan fejre 50-års jubilæum. Der er ikke mange kulturelle foreninger af denne slags der har kunnet gøre det, og slet ikke med et så gennemgående højt aktivitetsniveau som vi har haft, når man ser tilbage over årene. Det skal vi være stolte af; men det vender jeg tilbage til, efter at jeg har redegjort for aktiviteterne siden sidste generalforsamling.

Som jeg fremhævede sidste år, er det positivt at medlemstallet holder sig nogenlunde stabilt [Jeppe oplyser at det ligger på omkring 170], men trist at det kun i meget beskedent omfang afsætter sig i flere aktive. Vi har derfor bl.a. fortsat ikke været i stand til at starte de fysiske medlemsmøder igen.

Vores to tidsskrifter, medlemsbladet Novum der redigeres af Thomas Winther, og tidsskriftet Proxima, der redigeres af undertegnede, udkommer fortsat. Novum er stabilt og dygtigt ledet og udkommer med fire numre om året, så medlemmerne får noget for kontingentet. Proxima er fortsat slingrende hvad angår udgivelsestakt, men redaktøren bedyrer som sædvanlig at det nok skal blive bedre. Jeg vil håbe at det lykkes denne gang, for det er nemlig ikke kun foreningen der har jubilæum i år; Proxima fylder 50 år til oktober.

Disse to tidsskrifter udgør, sammen med bøger og vores hjemmeside, sidstnævnte drevet af vores kasserer Jeppe Larsen, foreningens vigtigste løbende aktiviteter.

Også i 2023 var foreningen til stede på såvel Bogforum som Fantasticon, og har derved haft en fin lejlighed til dels at møde nogle af de medlemmer, der ellers sjældent viser sig fysisk, dels at nå ud til interesserede som måske ikke kender til vores eksistens i forvejen. I al fald på Bogforum fører det næsten hvert år til stimulerende samtaler og nye medlemskaber. Vi kan dog konstatere at vi også på dette punkt er udfordret på antallet af aktivister, idet der efterhånden er meget få tilbage til det ret omfattende arbejde med at stille op, bemande og pille ned. I 2023 var det, som året før, især Johannes Lundstrøm og Andreas Søe, der trak det tunge læs, og tak for det.

SFC sponsorerer fortsat Fantasticon. Gennem en årrække har vi også stået for bogudgivelser med Fantasticons æresgæster, men det har knebet de senere år. Enten har tema og æresgæster ligget udenfor vores sædvanlige virkeområde, eller også har vi fået oplysning om æresgæsten så sent, at vi ikke har kunnet nå at producere en samling. Dette problem er især vokset, efter at Fantasticon er flyttet til om sommeren.

Jeg kan næsten ordret gentage fra sidste års formandsberetning at vi siden sidst har udsendt syv bøger, og at Johannes Lundstrøm og Carl-Eddy arbejder hårdt med den redaktionelle del, men at vi – stadig – er udfordret på distributionen. Carl-Eddy og Richard lægger fortsat et stort stykke arbejde i det, og vi overvejer desperat nye løsninger der kan lette arbejdspresset på aktivisterne. Det har desværre ikke ført til den store forkromede løsning siden sidst, men der tænkes fortsat.

Ud over at være en flittig og pålidelig kasserer og redaktør af vores hjemmeside, arbejder Jeppe også fortsat med at konvertere flere af vores udgivelser til e-bøger. Det fremgår løbende af vores hjemmeside, hvilke det drejer sig om [Jeppe oplyser, at Carl Rosschou har overtaget arbejdet med konverteringen].
    SFC hoster også Lise Andreasens og min podcast Robotter på loftet, der fortsat udkommer, men for tiden temmelig uregelmæssigt. Det er fortsat en uformel, men velinformeret snak om science fiction-kortprosa.

Som på tidligere generalforsamlinger er det også her vigtigt at påpege at intet af dette ville kunne eksistere uden de aktive, der får det hele til at køre: kasserer, sekretærer, redaktører, oversættere, korrekturlæsere, administratorer, webredaktører og flere andre medvirkende. Det er kun takket være betragtelige mængder af dette gratis og mere eller mindre usynlige arbejde, at vi overhovedet har en forening med hjemmeside, tidsskrifter og bogudgivelser.

Og det har vi altså nu haft i 50 år. I den anledning burde jeg muligvis være gået samtlige tidligere formandsberetninger igennem, men selv hvis de var blevet bevaret (hvad jeg ikke tror alle er) ville det have været et stort og formentlig forvirrende arbejde; og det ville næppe havde givet noget meningsfuldt udbytte, andet end det forholdsvis indlysende, at de mange aktivister gennem det halve århundrede har haft forskellige interesser i science fiction og ind imellem har været uenige om foreningens mål og aktiviteter. Det fantastiske er ikke at folk har været uenige, men at der gennem alle årene har været nok der har været enige om tilstrækkelig meget til at arbejde sammen om deres fælles interesse.

Dermed er vi nået til den dobbelte konklusion på denne beretning. For det er glædeligt at foreningen har kunnet så meget i så mange år, men det er trist at antallet af aktive efterhånden er svundet så meget ind, at foreningens eksistens reelt er truet. Denne tingenes tilstand har været under udvikling i et pænt stykke tid, men nu er det virkelig alvorligt: Hvis ikke det lykkes os at tiltrække nye interesserede, er det tvivlsomt om vi når ret mange flere år, for slet ikke at tale om flere runde jubilæer.

3. Kassererens beretning

Kassereren gennemgik regnskabet der i det store hele var indenfor det forventede. Foreingen har igen i år haft et underskud, hvilket i stor udstrækning skyldes ekstra udgifter til lagerrum, prisstigning på abonnent hos Boghandlerforeningen og port. Det ekstra lagerrum er opsagt og vi har reduceret antallet af titler der ligger til salg i Boghandlerforeningens system. Dette vil reducere udgifterne betragteligt til næste år. På den positive side er medlemstallet igen steget, så vi pt er 173 medlemmer. Måske en håndfuld færre da det endnu ikke er opgjort hvem der ikke har betalt kontingent for i år.

4. Godkendelse af regnskab

Regnskabet blev godkendt.

5. Godkendelse af følgende års kontingent

Kontingentet fastholdes på 200kr

6. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag fra bestyrelsen

7. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelse

Niels og Andreas var på og blev begge genvalgt. Knud Larn blev valgt ind som nyt medlem i bestyrelsen. Arne og Johannes genvælges som suppleanter.

9. Valg af revisorer

Carsten Riis genvalgt som revisor.