Generalforsamling 2002

Science Fiction Cirklens generalforsamling 14/4-2002

Referat v/ Stig W. Jørgensen

1. Valg af dirigent og referent

Til dirigent valgtes Richard Bertelsen, til referent Stig W. Jørgensen.

Det konstateredes at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Formanden, Carl-Eddy Skovgaard, sagde at der ikke var sket det store i det forløbne år, bortset fra udgivelsen af to bøger: De smukke drømmes palads og Med lidt hjælp fra vennerne. Sidstnævnte indgår som en titel i Cirkel-Serien, men er ikke nummereret på forsiden. Det er meningen at fremtidige bind af Cirkel-Serien skal trykkes i samme format. Der er flere titler i støbeskeen.

Formanden sagde videre at der havde været hyggelige og informative 10.-møder og Dancon, men de havde været dårligt besøgt. Man kunne spørge sig hvor vi skal reklamere for aktiviteter, og hvem der vil være ansvarlig. Desuden er der brug for en ny webredaktør som har bedre tid. Formanden fortalte også at han repræsenterer SFC i brugerrådet i Valby Medborgerhus.

Endelig har der været arbejdet på en Fabula i år i Filmhuset. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med Hans-Henrik Løyche, Olav Christiansen, Lars Wriedt og formanden selv. Det er ikke lykkedes at skaffe penge, selv om 1. april var sat som deadline for at få økonomien på plads. Formanden var enig i at der var muligheder, men brød sig ikke om en festival hvor man skulle gå på for mange kompromiser. Generalforsamlingen kan ikke beslutte festivalens skæbne, men formanden og bestyrelsen ønskede en henstilling fra generalforsamlingen. Dette punkt blev taget op senere under forslag fra bestyrelsen.

Traditionen tro fik blev ordet herefter givet til redaktørerne:

Proxima-redaktør Klaus Mogensen overtog redaktionen for et år siden. Der er blevet udsendt 3 numre og han arbejder på det fjerde. Næste nummer er nr. 75. I sin historie har Proxima bragt over 4000 sider, alt sammen ulønnet arbejde, og det syntes redaktøren man skulle takke for. Klaus sluttede med at sige at alle indlæg som sædvanlig er velkomne.Proxima-redaktør Klaus Mogensen overtog redaktionen for et år siden. Der er blevet udsendt 3 numre og han arbejder på det fjerde. Næste nummer er nr. 75. I sin historie har Proxima bragt over 4000 sider, alt sammen ulønnet arbejde, og det syntes redaktøren man skulle takke for. Klaus sluttede med at sige at alle indlæg som sædvanlig er velkomne.

Novum-redaktør Olav Christiansen sagde at bladet kører nogenlunde regelmæssigt. Det har samme frekvens og deadline som Proxima. Nogle faste bidragydere er faldet fra, men nye er kommet til, så stofmængden er konstant. Fra næste nummer vil der også være stof om tegneserier. Der arbejdes på et nyt layout for at undgå de tekniske kiks der tidligere har været. Olav opfordrede alle til at levere bidrag, småt som stort! Novum-redaktør Olav Christiansen sagde at bladet kører nogenlunde regelmæssigt. Det har samme frekvens og deadline som Proxima. Nogle faste bidragydere er faldet fra, men nye er kommet til, så stofmængden er konstant. Fra næste nummer vil der også være stof om tegneserier. Der arbejdes på et nyt layout for at undgå de tekniske kiks der tidligere har været. Olav opfordrede alle til at levere bidrag, småt som stort!

Formanden takkede herefter redaktørerne for godt arbejde og nogenlunde regelmæssig udgivelse på trods af de tekniske problemer og frustrationer.

3. Kassererens beretning

Kassereren, Pia Engelbo, havde traditionen tro opstillet både et "kasseregnskab" og et periodiseret driftsregnskab med moms.

Ifølge regnskabet har foreningen mistet en halv snes medlemmer, men der er endnu ikke udsendt rykkere, så nogle kan nå at melde sig ind igen. Der har været store udgifter til trykning af bøger; indtægterne fra disse figurerer ikke i regnskabet (da de kommer i indeværende regnskabsår). Derfor ser det ikke så pænt ud på papiret, men regnskabet balancerer i praksis. Der har også været store udgifter til porto.

På indtægtssiden figurerede de to numre af Proxima som udkom sidste år. Der er også et restlager til løssalg. Der blev spurgt om medlemskontingenter var med til at finansiere udgivelsen. Hertil indskød formanden at Proxima produceres fordi vi finder det værd at udgive, hvorimod andre udgivelser skal give overskud, og henviste diskussionen om Proximas status til en diskussion om foreningens formål under forslag fra bestyrelsen.

Under spørgsmål til kassererens beretning blev der spurgt om sidste års regnskab nogensinde blev godkendt endeligt, da dette ikke er fremgået af Novum. Bestyrelsen bekræftede at regnskabet blev godkendt.

4. Godkendelse af regnskabet

Regnskabet blev godkendt.

5. Godkendelse af følgende års kontingent

Bestyrelsen foreslog et fortsat kontingent på 100 kroner, hvilket blev vedtaget.

6. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat to forslag: 1) Man ønskede en diskussion om foreningens mål og hvad man skal have ud af sit medlemskab. 2) Man ønskede en henstilling fra generalforsamlingen om Fabula.

Under den meget livlige diskussion om foreningens mål blev bl.a. følgende synspunkter fremført:

 • Foreningen har i mange år haft to typer aktiviteter: medlemsaktiviteter og forlagsaktiviteter. Medlemmerne bør have noget ud af sidstnævnte, f.eks. rabat på udgivelser
 • Fokus skal flyttes fra litteraturen, eller i hvert fald suppleres med andre medier
 • Fokus skal ikke flyttes fra litteraturen, for det er på det punkt der mangler oplysning. Desuden dækker Novum m.m. faktisk allerede de andre medier pænt
 • Medlemsmøderne bliver afviklet for dårligt, hvis man sammenligner med f.eks. Trekkies
 • Foreningen er ikke imødekommende nok over for folk der henvender sig pr. mail eller kommer til møder for første gang
 • Folk er medlemmer af idealistiske grunde. De vil gerne støtte science fiction, men er ikke nødvendigvis interesserede i møder.
 • Foreningen bør satse mere på sin website, gøre den til en dansk science fiction-portal og lægge en eller flere FAQ’s ud
 • Der bør gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne, evt. på hjemmesiden
 • SFC’ere bør blande sig i debatten på f.eks. dk.kultur.sciencefiction
 • Foreningen bør hjælpe danske forfattere med konsulentbistand på deres manuskripter
 • Foreningen bør oprette en børne/ungdomsafdeling. Foreningen er meget "voksen" og har ingen tilbud til sf-interesserede børn
 • Der skal sendes et brev til medlemmer som vi har mistet

Formanden sagde afslutningsvis at han var enig i at der skulle gøres mere ud af hjemmesiden, og at bestyrelsen skal diskutere videre om der er grund til at flytte fokus. Ideen om en børneafdeling er ny og skal have en chance.

Fabula: Hans-Henrik Løyche redegjorde for planerne. Festivalen er sat til 3.-6. okt. i Filmhuset/Cinemateket. Der er andre der ønsker at medvirke, bl.a. videnskabskafeen (finansieret af Carlsberg), kunstudstillingen Fantastika, videolaboratoriet (for børn) og forlaget Klim. Men SFC mangler penge og arbejdskraft. Hans-Henrik opstillede tre muligheder: SFC afholder ikke Fabula; Fabula afholdes, men med skrabet budget; eller festivalen udskydes til foråret.Fabula: Hans-Henrik Løyche redegjorde for planerne. Festivalen er sat til 3.-6. okt. i Filmhuset/Cinemateket. Der er andre der ønsker at medvirke, bl.a. videnskabskafeen (finansieret af Carlsberg), kunstudstillingen Fantastika, videolaboratoriet (for børn) og forlaget Klim. Men SFC mangler penge og arbejdskraft. Hans-Henrik opstillede tre muligheder: SFC afholder ikke Fabula; Fabula afholdes, men med skrabet budget; eller festivalen udskydes til foråret.

Under diskussionen af punktet blev det af flere fremført, at problemet ikke var penge, men arbejdskraft, og at situationen ikke ville ændre sig ved at udsætte festivalen (endnu en gang). Konklusionen blev at generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen at man opgiver arbejdet med Fabula pga. manglende resurser, men at det står frit for at videregive projektgruppens forarbejde til andre interesserede parter. Desuden udtrykte generalforsamlingen sin påskønnelse af det arbejder der er blevet gjort.

7. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forsalg.

8. Valg af bestyrelse

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg i år: Lars Wriedt, Paul Samsig og Keld R. Hansen. Keld var ikke til stede, men havde givet mundtligt tilsagn om at genopstille. Alle tre bestyrelsesmedlemmer genopstillede og blev valgt uden kamp.

Årets afgående suppleanter var: Richard Bertelsen, Kristian Damm Jensen og Klaus Gramstrup. De to sidstnævnte genopstillede ikke, hvorimod Richard Bertelsen genopstillede. Derudover opstillede Niels Christiansen og Jens Stürup. De tre opstillede blev valgt uden kamp.

9. Valg af revisorer

Som revisor valgtes Poul Poulsen. Som revisorsuppleant valgtes Stig W. Jørgensen.